Make your own free website on Tripod.com

Kagat ng Aso

( Dog Bite )

 

            Ito ay pahayag ni Dr. Benjamin Deveza mula sa Ospital ng Maynila Medical Center.

Ang mga bata ay likas na mapaglaro at dahil dito, sila ay na-eexpose sa iba’t-ibang uri ng mga hayop at kadalasan ito ay ang mga aso. Ang karaniwang problema ay nangyayari kapag ang mga asong ito ay nangagat (dog bite) at nagdulot ng rabies at impeksyon. Karamihan sa mga dog bite ay mula sa family pet, lalo na kapag inilapit ng bata ang kanyang mukha o kamay malapit sa pagkain ng aso o kung hinila ang buntot nito. Sa kabilang dako, ang mga matatanda ay pwede ring makaranas nito.

            Ang kagat ay maaaring matagpuan sa halos ano mang parte ng katawan ngunit kalimitan ito ay nasa  mukha, kamay, braso at  binti. Ang kagat ay maaaring mag-iwan ng malalim na sugat sa balat o di kaya ay simpleng galos lamang. Dahil ang pwersa ng aso ay sadyang malakas, maaari itong magdulot ng punctured wound o butas na sugat.

            Kung sakaling makaranas ng dog bite o kagat ng aso, ang unang dapat gawin ay linising maigi ang iniwang sugat ng tubig at sabon sa loob ng sampung minuto. Maaari itong pahiran ng povidone-iodine o Betadine. Kung kinakailangan, ang mga malalalim na sugat ay maaaring tahiin o tanggalan ng mga patay na laman. Depende sa sugat na natamo, ang antibiotics at bakuna laban sa tetanus ay maaaring ibigay.

            Ang bakuna laban sa Rabies ay ibinibigay kung ang aso ay hindi matagpuan para obserbahan, sa mga lugar na kung saan endemic o mataas ang porsyento ang mga nakakagat ng aso at kung mataas ang suspisyon na may rabies ang aso. Ang bakunang karaniwang ibinibigay ay ang Rabies Immune Globulin (RIG). Ang dami ng pagbigay nito ay depende sa timbang ng pasyente. Ang rekomendasyon ng Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP) ay iturok ang kalahati sa mismong lugar ng kagat. Ang iba pang bakuna na maaaring ibigay ay ang hyperimmune equine rabies serum at ang Human diploid cell vaccine (HDVC).

 

Table of Contents